BRANI 90

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Брани 90

ЗАКРИВАЩ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ , ИЗПЪЛНЯВАН ОТ „БРАНИ-90“ ООД

Във връзка с приключване изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0825-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в Брани 90 ООД , чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност’’,изпълняван с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България, бенефициентът кани всички желаещи да присъсътват на закриващ информационен ден за отчитане  резултатите от проекта на 29 май  от 10.00 ч. в гр. Русе, в офиса на Областен информационен център – Русе (Доходно здание,  пл. „Свобода” № 4). 

Поканени за участие са партньори, клиенти, медии, представители на УО и  ОИЦ-Русе , и всички заинтересовани лица.

Във връзка с изпълнението на проект № BG16RFOP002-3.001-0825-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в Брани 90 ООД чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност“ фирма Брани 90 ООД обявява  процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет "Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА с две обособени позиции: Обособена позиция 1: Ко-генерационна инсталация с газова турбина -1 бр. и Обособена позиция 2: Система за рекуперация на отпадна топлина- 1 бр,

Документацията може да изтеглите от ТУК

 На 03 април от 11.00 ч. в гр. Русе, в офиса на Областен информационен център – Русе (Доходно здание,  пл. „Свобода” № 4), ще се проведе информационен ден за представяне на проект BG16RFOP002-3.001-0825-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в Брани 90 ООД , чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност’’. Повече информация за проекта на следния ЛИНК 

От 30.11.2017 г.  г. „Брани 90" OД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0825-C01. Проектът с наименование  „Повищаване на енергийната ефективност в Брани 90 ООД,  чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност“ се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, приоритетна ос Енергийна и ресурсна ефективност, Повече информация за проекта на следния ЛИНК 

 „БРАНИ-90“ ООД сключи договор за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ BG16RFOP002-2.001-0526-C01 по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“. Проект BG16RFOP002-2.001-0526 има за цел да повиши производствения капацитет и производителността, да увеличи ефективността на производството и да разшири пазарните позиции на компанията на национално и наднационално ниво. Проектът предвижда инвестиция в ново, модерно и ефективно производствено оборудване. Повече информация за проекта на следния ЛИНК

 ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

ПОЯСНИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ 

Във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.001-0562 "Подобряване на производствения капацитета в БРАНИ - 90 " ООД, Договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP002-2.001-0562-C01 по ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г., БРАНИ - 90 ООД провежда процедура за избор с Публична покана, с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Технологична линия за преработка на вторична хартия и производство на изделия от лят картон-1брой".

Тръжната документация може да бъде видяна ТУК.  

Фирма “Брани-90” ООД е създадена  през м. септември 2004 год със седалище в гр. Русе.

Основната дейност на фирма „Брани 90” ООД е свързана с производство на картонени шпули, конуси и ролки с различни диаметри и дължини за предачната и тъкачната индустрия, които успешно се реализират на широкия европейски пазар. 

Производството ни се извършва с висококачествени съоръжения, суровини и материали от водещи европейски производители. Предлагаме като опция и висококачествен печат на шпулите в цветове и символи по желание на клиента. 

От 2005 год. фирма „Брани 90” ООД разполага със собствена търговска марка UniTub, под която се произвеждат висококачествени вододисперсни бои и декоративни силиконови мазилки, както и кофражни тръби, за които е единственият производител на територията на България.

Фирма „Брани 90” ООД извършва още следните дейности:

  • транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина;
  • сервизна дейност;
  • технически прегледи на леки и лекотоварни МПС до 3,5т;
  • експлоатация на автоматична автомивка;
  • хотелиерска дейност – хотел „Брани” .

 От 2007 год. фирмата е сертифицирана от австрийския институт Quality Austria и е въведена Система за управление на качеството ISO 9001:2000.