Зелена политика

“Брани 90” цели ни е да постигне прилагането екологично съобразна работа в ежедневната дейност на компанията, като прилагаме добрите “зелени” практики от национален и световен машаб.  Прилагат се фирмени политики и практики благоприятни за опазване на околната среда. Основни насоки към които се стремим, са:

  • енергийна ефективност в производството;
  • рециклиране на продуктите;
  • подбор на доставчици и продукти, които използваме;
  • опазване на околните ресурси;
  • минимализиране на използваните ресурси в производството.